Privacy Statement

eenLievelast, gevestigd aan Akker 11, 1611 JM Bovenkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:

EenLievelast
Akker 11
1611 JM Bovenkarspel
Telefoonnummer:+31611727620
Website: https://www.eenlievelast.nl/

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

eenLievelast verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres- Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

eenLievelast verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eenlievelast.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EenLievelast verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • eenLievelast analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te  verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • eenLievelast verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of een reclamefolder

5. Geautomatiseerde besluitvorming

eenLievelast neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen kunnen hebben voor personen., zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van eenLievelast) tussen zit.  

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

eenLievelast bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > Wettelijke Bewaartermijn 
 • Personalia > Wettelijke Bewaartermijn
 • Adres > Wettelijke Bewaartermijn
 • Gezondheidsgegevens > (Wettelijke) Bewaartermijn > voor geschiedenis voor eventuele toekomstige terugkerende klanten

7. Delen van persoonsgegevens met derden

eenLievelast deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. eenLievelast blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt eenLievelast jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Mijn derden kunnen onder andere zijn: Hostingsbedrijf, Website, administratieve ondersteuning, administrateur.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

eenLievelast gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen van je browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door eenLievelast en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eenlievelast.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabele zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

EenLievelast wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

eenLievelast neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eenlievelast.nl